Connect with us

Kde „skončil“ pôvodný stĺp spod sochy svätca Vendelína?

Poznaj svoje okolie

Kde „skončil“ pôvodný stĺp spod sochy svätca Vendelína?

TOPOĽČANY.  Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Dávne i nové sochy, súsošia, pomníky či rôzne reliéfy, zhotovené umelcami rôznych kvalít z kameňa, kovu, dreva či iného vhodného materiálu, pôsobiace samostatne alebo spolu s architektúrou, s tým všetkým sa možno stretnúť takmer vo všetkých obciach, mestách na Slovensku. Mnohými sakrálnymi pamiatkami sa môže pochváliť aj mesto Topoľčany. Medzi nimi majú obzvlášť bohaté zastúpenie sochy znázorňujúce svätcov. Nechceme však písať o všetkých, to by bolo nadlho, ale v tejto chvíli zameriame pozornosť najmä na jednu, resp. dve sochy zo súboru sôch umiestnených v centre historického námestia, a to sochu svätca stojacu v ľavom zadnom rohu areálu farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.

 

uporiadanie sôch na námestí v Topoľčanoch 

 

 

 

Ide o sochu sv. Vendelína, ktorá bola podľa historických záznamov pôvodne umiestnená na inom mieste – na priestranstve v lokalite Topoľčian, ktorá sa označuje ako „Benátky“, ak jej premiestneniu do areálu kostola došlo začiatkom 80-tych rokov 20. storočia z iniciatívy kanonika ThDr. Dorušáka, vtedajšieho topoľčianskeho správcu farnosti.

 

 

socha sv.Vendelína z pôvodného umiestnenia pri moste cez rieku; archív B. Sasko, TM Topoľčany (1) 

 

Znečistená socha

V súčasnosti socha svätca, umiestnená na novodobom, z hľadiska pamiatkovej ochrany nevhodnom podstavci, sa nachádza v narušenom stave. Okrem toho, že vykazuje stopy znečistenia (mikroflóra), prejavuje sa zvetrávanie hmoty kameňa, dochádza k prirodzenej degradácii hmoty (pieskovca), modelácia stráca výraznosť, dochádza k úbytkom hmoty na lokálnej úrovni a postupnej strate modelácie figúry. Je preto žiaduce odstrániť nahromadené povrchové anorganické a organické depozity a jednak dotvoriť jednotlivé detaily figurálnej kompozície, aby pamiatka bola prezentovaná v súlade s jej pamiatkovými hodnotami (vzhľadom na materiál, z ktorého je zhotovená a priestor, kde je situovaná). Z tohto dôvodu sa vlastník sochy, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Topoľčany, rozhodol túto obnoviť, a preto vo februári požiadal Krajský pamiatkový úrad Nitra o súhlas s jej obnovou. Ten pre zachovanie jej historickej podstaty stanovil, okrem iného, podmienku, aby práce boli realizované minimálne umelecko-remeselným spôsobom.

 

 

  •     socha sv.Ján Nepomucký
  •     socha sv. Antona pred obnovou
  •   socha-sv.-Floriána-v-súčasnosti-archív-KPÚ-

Sochy na nepravých stĺpoch

Ako pri riešení celej veci ďalej vyplynulo, s obnovou samotnej sochy svätca by problém nebol, avšak domnienky o pôvodnom stĺpe, príp. dôvode jeho odstránenia boli viaceré, a tak sa hľadali alternatívy jeho nahradenia. A práve v tomto období, na základe získaných informácií z archívnych dokumentov Tribečského múzea v Topoľčanoch, sme zistili a dopátrali sa k zaujímavej veci. A to, že v súčasnosti osadený stĺp pod sochou sv. Floriána, umiestnenou v severovýchodnej časti námestia, je vlastne ten „Vendelínov“ pôvodný a že originál sochy sv. Floriána bol pôvodne umiestnený na hladkom stĺpe. (Sv. Florián sa po viacerých požiaroch v 18. storočí stal patrónom mesta Topoľčany, sochu venovali mestu jeho obyvatelia.)

Podľa najnovších zistení, dekoratívne upravený pilier, na ktorom je v súčasnosti osadená socha sv. Floriána, bol teda pôvodne súčasťou sochy sv. Vendelína. Ide o dekoratívne upravený pilier, ktorého spodnú časť tvorí štvorboká pätka. Hranolovitý driek piliera, s mierne rozšírenou spodnou časťou, v spodnej i hornej časti ukončený zalomenými volútami, flankujúcich palmetu umiestnenú vo vpadnutej výplni čelnej a zadnej steny. Vnútorné obdĺžnikové pole na čelnej stene zdobí glyptickým písmom, veľmi slabo čitateľný, latinský nápis s vročením „1862“. Na hladkých bočných stenách tri ohraničujúce polia, v hornej a dolnej časti polkruhovo uzatvorené. Vo vpadnutej výplni stredného poľa, uzatvoreného v hornej a dolnej časti plasticky vystupujúcim polkruhom, stred zdobí reliéfne stvárnený tvar mušle s ohraničením plastickej časti; v spodnej časti mušľa ukončená volútami tzv. slimákom.  Driek piliera je ukončený do priestoru vysunutou jednoduchou hlavicou s krycou doskou, na ktorú v súčasnosti dosadá socha sv. Floriána.

Na originálnu podobu

Nakoľko v kanonickej vizitácii z roku 1780 prameň uvádza, že socha sv. Floriána bola venovaná mešťanmi Topoľčian, stále sme presvedčení, že vznik tejto pamiatky je možné datovať pred alebo nanajvýš rokom 1780, keďže žiadne iné významnejšie historické súvislosti nám naďalej nie sú známe. Avšak rok 1862, ktorý je vyrytý v nápise s vročením na čelnej strane drieku piliera, a ktorý sme pripisovali s najväčšou pravdepodobnosťou k jej renovácii, keďže v súčasnosti je text veľmi slabo čitateľný, dnes už vieme, že tento pilier je pôvodným pilierom spod sochy sv. Vendelína, čo potvrdzuje aj samotný text na historickej fotografii dobre čitateľný. Svätý Vendelín patrí medzi poľnohospodárskych patrónov, ktorých kult bol v minulosti na Slovensku veľmi rozšírený. Je považovaný za patróna pastierov, sedliakov, polí a roľníkov, a preto je väčšinou zobrazovaný ako mladý pastier s pastierskou palicou a kapsou. Pri jeho nohách leží krava a ovca. Socha svätca, ktorá tvorí neodmysliteľnú súčasť pamiatkovej zóny „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“, svojim charakterom predstavuje devocionálny objekt, ktorý má hlavne regionálny význam. Vzhľadom na to, že ide o významný objekt v tomto regióne, v zmysle § 14 pamiatkového zákona zaradený tiež medzi pamätihodnosti mesta Topoľčany, sa vlastník z dôvodu jeho zachovania a rešpektovania autenticity rozhodol, i napriek jeho narušeniam, degradácii hmoty či sekundárnym zásahom, pristúpiť k obnove a rekonštruovať originálnu podobu. Plánovanou obnovou dôjde nielen k prinavráteniu narušených pamiatkových hodnôt, ale objekt bude prezentovaný takým spôsobom, ktorý zodpovedá jeho pamiatkovej hodnote.

Zrenovujú aj sochu sv. Antona Paduánskeho  

Záverom chceme ešte upriamiť pozornosť aj na ďalšiu skutočnosť v prístupe vlastníka vo veci ochrany kultúrneho dedičstva. Súčasťou súboru sôch na námestí je vo vlastníctve cirkvi aj socha sv. Antona Paduánskeho, ktorá sa nachádza v areáli kostola pri jeho severnej fasáde, a ktorú sa vlastník v súčasnosti takisto rozhodol obnoviť. Táto kamenná socha bola v Topoľčanoch pôvodne umiestnená taktiež na inom mieste, a to na malom námestí na Krušovskej ulici, ktoré v minulosti nieslo názov „Zelený rínok“. Svätý Anton býva zobrazovaný ako mladý františkán s ľaliou a malým Ježiškom v náručí, je patrónom chudobných, sociálnych pracovníkov, manželov či pomocníkom pri hľadaní stratených veci. Už len pre zaujímavosť a úplnosť súbor sôch na námestí, okrem už spomínanej sochy sv. Floriána, umiestnenej v severovýchodnej časti námestia, dopĺňajú: V juhozápadnej časti námestia pri studni socha sv. J. Nepomuckého, ktorá pochádza z roku 1710 (je patrónom kňazov, spovedníkov, mostov, rybárov, pltníkov či mlynárov), na severozápadnej strane námestia socha Immaculaty, ktorá pochádza z roku 1760; v juhovýchodnej časti námestia pred farou súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1768. Aj keď nie všetky sochy, prícestné kaplnky a pod. nie sú národnými kultúrnymi pamiatkami evidovanými v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom SR, ani objektmi nachádzajúcimi sa v pamiatkovom území či v ochrannom pásme, ktoré v tomto prípade nepodliehajú procesu schvaľovania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, avšak vzhľadom na ich charakter je možné tieto charakterizovať ako veci kultúrnej hodnoty, ktoré je nutné chrániť a opatrovať takisto v záujme nielen spoločenskom, ale aj v záujme vlastníka a správcu. Preto je v maximálnej miere nevyhnutné pri akýchkoľvek ich úpravách, údržbe či obnove postupovať tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu či poškodeniu, ale snažiť sa o ich zachovanie aj pre budúce generácie.

Anna Jurišová Krajský pamiatkový úrad Nitra

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z Poznaj svoje okolie

Hore