Connect with us

Nové zastupiteľstvo rokovalo šesť hodín

Samosprávy

Nové zastupiteľstvo rokovalo šesť hodín

V stredu 21. januára 2018 sa uskutočnilo tretie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch. Zastupiteľstvo obsahovalo 43 bodov rokovania. Novozvolení poslanci rozhodovali o osude nového cintorína, o zložení komisií a riešili  aj petície občanov.  

Medzi prvé body rokovania bola zaradená informácia primátorky mesta Alexandry Gieciovej o poverení poslanca mestského zastupiteľstva (MsZ) jej zastupovaním. „Od 1. februára bude túto pozíciu zastávať poslanec MsZ Juraj Želiska.  Jeho plat ako i rozsah kompetencií budú zverejnené do 30 dní na stránke mesta,“  informovala primátorka.

Neúspešné výberové konanie

Začiatkom tohto roka bolo mestom vyhlásené výberové konanie na náčelníka mestskej polície, nakoľko sa s mestom rozhodol rozviazať pracovný pomer Ing. Ľudovít Duša, ktorý v tejto funkcii pôsobil od roku 2003. Na základe zákona je návrh na vymenovanie nového náčelníka mestskej polície oprávnená podať primátorka mesta. Tá sa však spolu s poslancami MsZ rozhodla vhodného kandidáta hľadať vo verejnom výberovom konaní, do ktorého sa prihlásilo 6 kandidátov. Výberová komisia zložená z poslancov i odborníkov preverila vedomosti a schopnosti prihlásených účastníkov v písomnom teste a osobnostnom pohovore.  Neuspel ani jeden z uchádzačov, preto sa primátorka mesta rozhodla vedením mestskej polície dočasne poveriť súčasného mestského policajta Maroša Kmeťka.

Odborné komisie           

Podľa výsledkov Transparency International je mesto Topoľčany už dlhodobo zaraďované k mestám s nie najlepším výsledkom transparentnosti, o čom hovoria i jeho posledné umiestnenia. Dlhodobo sa mesto pohybovalo v spodných priečkach najskôr na 86. mieste a v minulom roku sa Topoľčany umiestnili na 58. mieste. Zmenu chce primátorka i poslanci, preto sa po prvýkrát rozhodli, že miesta v odborných komisiách pri MsZ ponúknu odbornej verejnosti. Mesto má zriadené komisie: ekonomickú a podnikateľských činností, sociálnu, bytovú a zdravotníctva, mládeže, školstva, kultúry a športu, verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia, výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, petičnú, pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov.„Mesto prijalo celkom 60 žiadostí na tieto komisie, čo predstavuje veľký záujem. Obsadiť sme však mohli iba 18 miest. Vybrať sme sa snažili čo najskúsenejších na základe prijatých motivačných listov a životopisov uchádzačov. Nechceli sme nikoho diskreditovať, no nie je jednoduché z takého veľkého počtu žiadostí vybrať tých naj 18,“ uviedol Július Krajčík. „Chceme byť samosprávou otvorenou, ktorá akceptuje názor občana nášho mesta a urobili sme to ako jeden z krokov k zlepšeniu transparentnosti, aby aj obyvatelia mesta mohli byť zapojení do diania v našom meste,“ doplnila primátorka. V minulom období bolo touto organizáciu vyčítané i to, že mesto nemá svoju mestskú radu. V súčasnosti už funguje i tento orgán mesta a v rámci transparentnosti, občania majú možnosť sledovať rokovania zastupiteľstva i online a informácie o plánoch, aktivitách mesta sú dostupné i na facebookovej stránke mesta – Mesto Topoľčany  chce naďalej vydávať i Radničné zvesti, ktoré by neskôr mohli dostať novú tvár a vychádzať s dvojtýždennou periodicitou.

Mesto ťahá za kratší koniec

Mesto Topoľčany spravuje dva mestské cintoríny, ktorých kapacita je značne obmedzená. Štatistika úmrtnosti obyvateľov mesta však ukazuje, že bude nutné nový cintorín rozšíriť, alebo nájsť nové miesto, kde budú môcť pozostalí pochovať svojho člena rodiny. Do bodu rokovania sa tak dostal návrh zámeny pozemkov s pánom Kršiakom, s ktorým je mesto v rokovaní už niekoľko rokov. Mesto plánuje rozšíriť „nový cintorín“ z dôvodu nedostatočnej kapacity pre hrobové miesta. V súčasnosti je na „novom“ cintoríne voľná kapacita približne 300 hrobových miest. Pri priemernej potrebe približne 80 hrobových miest ročne bude cintorín zaplnený v horizonte približne 3 rokov. „Nájom hrobových miest prešiel  do obmedzeného režimu, t. j. nebude možné prenajať si hrobové miesto vopred a tieto sa budú prenajímať iba v prípadoch úmrtia, čím sa naplnenie cintorína čiastočne spomalí. Zároveň je proces rozšírenia cintorína časovo náročný, pretože zahŕňa územné konanie, stavebné konanie, verejné obstarávanie na dodávateľa a samotnú výstavbu. Na základe viacnásobných rokovaní sme s Ing. Kršiakom dospeli k riešeniu prevodu vlastníctva jeho pozemkov,  a to ich zámenou za časť pozemku vo vlastníctve mesta. Zastupiteľstvo schválilo zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa, pretože mesto nadobudne majetok. Nové zastupiteľstvo bude schvaľovať prevody majetku v dvoch krokoch tak, ako to vyžaduje zákon o majetku obcí. K zámene pozemku dôjde vtedy, ak o tom MsZ v Topoľčanoch rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Je to najrýchlejší spôsob, ako môžeme v čo najkratšom čase pokračovať v rozšírení nového cintorína a predídeme možným komplikáciám,“ informuje primátorka.

Petície občanov

V minulom volebnom období sa po niekoľkých rokoch dostal návrh opravy komunikácie ulice Sama Chalupku do rozpočtu mesta. Mesto na základe toho začalo skúmať dopravnú situáciu a stav tejto ulice, ktorá je i vstupom do centra mesta. Vykonalo dendrologický prieskum a neskôr získalo povolenie na výrub drevín, stromov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti bytového domu na tejto ulici. Obyvatelia spísali petíciu, v ktorej sa dožadujú toho, aby k výrubu drevín nedošlo. „Ústava SR, ako najvyšší zákon hovorí o tom, že občania majú právo žiť v zdravom životnom prostredí. Nechceme, aby z mesta všade vôkol nás bola iba betónová džungľa. Stromy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti nášho činžiaku, tam sú 20-30 rokov a pozitívne vplývajú na ľudský organizmus. Chceme, aby boli uchránené pred vyhubením a nie, aby tu namiesto nich pribudla betónová alebo asfaltová plocha, kde budú parkovať autá a my budeme „voňať“ výpary z výfukových plynov áut,“ uvádza predsedníčka petície Zuzana Krajčová. Petíciu prerokovala mestská rada, komisia verejnoprospešných služieb a životného prostredia, petičná komisia, ktorých odporučený záver bol nevyhovieť jej. Druhá petícia sa týkala odstránenia lavičky na Bernolákovej ulici.   

Tomáš Bilik/foto zdroj: fb mesta Topoľčany

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z Samosprávy

Hore